Om strategisk analys

Den strategiska analysen är en viktig del i arbetet att komma framåt med företaget och organisationen.
Med hjälp av den strategiska analysen identifierar vi vilka insatser som krävs. Hela företaget / organisationen skall vara representerad för att uppnå bästa resultat. Utformningen av företagets kvalitets- och miljöledningssystem är ett annat viktigt inslag i analysen.

Man utgår från nuläget, och identifierar de Starka och svaga sidorna inom organisationen samt positionen på marknaden vad beträffar branchen i stort, konkurrensen och kunderna. Utifrån detta görs sedan jämförelser av de olika styrkorna för att identifiera Viktiga framgångsfaktorer.

Sedan tittar vi på hur framtiden ser ut, vilka hot och möjligheter som finns och om vi kan dra några slutsatser av detta och vilka prioriteringar som behöver göras. Utifrån detta kan vi undersöka vilka mål som kan fastslås; resultat-, insats- och kompetensmål.
Resultatet av analysen blir en strategisk handlingsplan som beskriver hur företaget kan agera för att nå måluppfyllelse.

Under analysen diskuteras:


NULÄGE: Bransch, Marknad och konkurrens, Kundstock, Starka och svaga sidor

STYRKEJÄMFÖRELSER: Viktiga framgångsfaktorer

FRAMTID: Vision - Hot och möjligheter - Hur ser framtiden ut? - Slutsatser

PRIORITERINGAR: Resultatmål - Insatsmål - Kompetensmål